Voorwaarden voor gebruik

Verantwoordelijkheid

MOndanks de zorg die het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince de Monaco” besteedt aan de ontwikkeling en bijwerking van zijn website met betrekking tot de nauwkeurigheid, precisie en volledigheid van de informatie die erop wordt verstrekt, kan het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince de Monaco” niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in verband met deze informatie.

De informatie en gegevens op de Site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” wijst alle verantwoordelijkheid voor deze inhoud en het gebruik ervan af.
Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” behoudt zich het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij op deze website zijn bekendgemaakt.

Alle inhoud wordt verstrekt op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige garantie dat alle producten en diensten beschikbaar zijn, van verhandelbare kwaliteit zijn, geschikt zijn voor een bepaald gebruik, kunnen worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de rechten van derden, noch enige garantie met betrekking tot de werking van deze site zelf of de inhoud ervan.

Het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince of Monaco” kan noch ten opzichte van u, noch ten opzichte van een derde aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging, onderbreking, opschorting of schrapping van de Website.
Het“Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” garandeert de veiligheid van deze site niet, tenzij het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” heeft aangegeven dat een bepaalde functie gecodeerd moet worden. Afgezien van dit specifieke geval wordt de gebruiker gewaarschuwd dat alle informatie die hij verstuurt, door een derde kan worden onderschept. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” garandeert niet dat deze site of de servers die toegang verlenen tot deze site, noch dat de elektronische communicatie die door het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” wordt verstuurd, vrij is van virussen of andere destructieve elementen.

SOnder voorbehoud van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen kan het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder maar niet uitsluitend, verlies van winst, cliënteel, gegevens of immateriële activa die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, en meer in het algemeen, elke gebeurtenis die verband houdt met de website en/of elke site van derden. In het bijzonder kan het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” niet aansprakelijk worden gesteld in geval van volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en voor de schade die deze piraterij kan berokkenen aan een gebruiker of aan een derde.

Het gebruikvan de Site geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” en/of zijn filialen kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of incidentele schade of morele schade die voortvloeit uit, veroorzaakt wordt door of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site of zijn inhoud, zelfs indien het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke rechtsvordering van een gebruiker met betrekking tot deze site moet worden ingesteld binnen één jaar na de datum waarop de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan.
Deze site kan toegang geven tot andere websites die niet onder de controle van het “Oceanografisch Instituut – Stichting Albert I Prins van Monaco” vallen. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince de Monaco” stelt dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze site voor en het opnemen van een link naar enige andere website impliceert niet dat het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince de Monaco” de inhoud van deze sites goedkeurt.