Kredieten

Site-ontwerp

Pix & Vennoten
16 Avenue Fragonard – 06100 Nice
Tel: +33 (0)4 93 87 03 19

Intellectuele eigendom en auteursrechten

De website van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince of Monaco” wordt beschermd door de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle, in het bijzonder door de bepalingen betreffende de literaire en artistieke eigendom, het auteursrecht en de bescherming van databanken.

Deze rechten zijn het exclusieve eigendom van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince of Monaco”.

De auteursrechten en andere eigendomstitels met betrekking tot de Inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, audio- en video-elementen, teksten en foto’s) blijven het exclusieve eigendom van “Het Oceanografisch Instituut – Stichting Albert I Prins van Monaco” of zijn licentiehouders. Alle rechten op de Inhoud die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de op deze site gepubliceerde inhoud alleen in ongewijzigde vorm voor privé-gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Elk ander gebruik van de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, distributie, reproductie, wijziging, vertaling, uitzending of verzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Het Oceanografisch Instituut – Stichting Prins van Monaco” is strikt verboden.

Alle handelsmerken, procédés en technieken op de website van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” zijn beschermd door specifieke wetten en mogen in geen geval worden gekopieerd of gebruikt. Elk copyright of ander eigendomsrechtelijk symbool moet op alle reproducties behouden blijven.

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden die op de website van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” worden gereproduceerd, zijn voorbehouden aan het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht voor de hele wereld.

De Code de la Propriété Intellectuelle staat enerzijds alleen kopieën of reproducties toe die strikt voorbehouden zijn voor het privé-gebruik van de kopieerder en niet bestemd zijn voor collectief gebruik, en anderzijds analyses en korte citaten bij wijze van voorbeeld en ter illustratie.

Bijgevolg is elk ander gebruik van de Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, weergave, wijziging, vertaling, uitzending of overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” strikt verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

De overtreder kan civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd, en met name met de sancties waarin de wet op de intellectuele eigendom voorziet.

Fotografische kredieten van de website “Het Oceanografisch Instituut – Albert I, Prins van Monaco Stichting” :

  • M. Dagnino – Monaco Oceanografisch Museum
  • F. Pacorel – Monaco Oceanografisch Museum
  • Cyril Henry – Institut Oceanographique de Paris
  • Institut Océanographique Parijs
  • Monaco Oceanografisch Museum

Videocredits van de website “Het Oceanografisch Instituut – Albert I, Prins van Monaco Stichting”:

  • F. Pacorel – Monaco Oceanografisch Museum

Tekstcredits van de website “Het Oceanografisch Instituut – Albert I, Prins van Monaco Stichting”:

  • F. Stagnaro – Oceanografisch Instituut
  • M. Barisice – Oceanografisch Instituut
  • © A. Willm – Oceanografisch Instituut

Software en downloads

De software die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is in licentie gegeven onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst. Tenzij anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software alleen ter beschikking gesteld van eindgebruikers en is het op andere wijze kopiëren, reproduceren of herdistribueren van de software ten strengste verboden. Waar van toepassing zijn garanties met betrekking tot de software alleen van toepassing in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, in het bijzonder dat deze software van verhandelbare kwaliteit is, geschikt is voor een bepaald gebruik of kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op de rechten van derden.